Tuyển sinh 76 ngành/chương trình đào tạo chất lượng, tính ứng dụng cao

Các ngành nghề “hot” đáp ứng nhu cầu nhân lực, học đại học chỉ 3.5 năm đặc biệt học thẳng từ cử nhân lên thạc sĩ chỉ 4.5 năm

CHƯƠNG TRÌNH CHUẨN 
(học tiếng Việt, ngoại ngữ tiếng Anh)

CHƯƠNG TRÌNH CHUẨN 
(học tiếng Việt, ngoại ngữ tiếng Nhật)

CHƯƠNG TRÌNH CHUẨN
(2 ngoại ngữ Anh/Nhật/Hàn/Trung)

CHƯƠNG TRÌNH CỬ NHÂN TÀI NĂNG
NHẬN THÊM CHỨNG CHỈ QUỐC TẾ

(song ngữ Việt – Anh)

CHƯƠNG TRÌNH CHUẨN
NHẬN HAI BẰNG CỬ NHÂN
(học tiếng Việt , ngoại ngữ Anh/Trung/Hàn/Nhật)

CHƯƠNG TRÌNH CHUẨN
NHẬN BẰNG CỬ NHÂN VÀ THẠC SĨ
(học tiếng Việt, ngoại ngữ Anh/Trung)