38 Ngành/Chương trình chuẩn (học tiếng Việt, ngoại ngữ tiếng Anh)

Thời gian học: 3,5 năm – 10 học kỳ – Nhận bằng Cử nhân

TÌM HIỂU HỌC BỔNG & HỌC PHÍ CỦA CHƯƠNG TRÌNH

I. DANH MỤC NGÀNH/CHƯƠNG TRÌNH

Mã ngành
Tên ngành

7340115

7340301

7380101

7310401